Draw the Line Algemene Voorwaarden

 

 

1 Algemeen

 

1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

     gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft

     verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

     is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

     gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

     uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden

     uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

     mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

     toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe

     bepalingen ter vervanging c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij voor zoveel

     mogelijk het doel en de strekking van d oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

2 Aanbiedingen en offertes

 

1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is

     genoemd.

2.  De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen,

     tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de

     aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen worden bevestigd, tenzij

     anders aangegeven.

3.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen

     van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten ,

     waaronder verzend- en administratiekosten , tenzij anders aangegeven.

4.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen

     aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden.

     De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

     tenzij gebruiker anders aangeeft.

5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte

     van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

3 uitvoering van de overeenkomst

 

1.  Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

     goed vakmanschap uitvoeren.

2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het

     recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze

     noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nood-

     zakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien

     de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn ver-

     strekt , heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of uit de

     vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan

     van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid

     of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de

     uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever

     de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.  Indien door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden

     verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt

     opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.  Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

     uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

4 Wijziging van de overeenkomst

 

1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

     noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen

     tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

     van voltooiing worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan

     op de hoogte stellen.

3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

     consequenties zal voortbrengen zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de

     wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg

     heeft.

5.  In afwijking van lid 3 zal de gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de

     wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden

     toegerekend.

 

5 Contractduur; uitvoeringstermijn

 

1.  De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,

     tenzij uit de aard  van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

     anders overeenkomen.

2.  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden

     een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3.  Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk

     in gebreke te stellen.

 

6 Eigendomsvoorbehoud

 

1.  Alle door gebruiker geleverde zaken, waaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,

     visuals, tekeningen, elektronische bestanden et cetera, blijven eigendom van gebruiker totdat de

     opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomst

     is nagekomen.

2.  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

     verpanden noch op enig andere wijze te bezwaren.

3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

     rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel

     als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte stellen.

4.  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren

     en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en

     de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

5.  Door gebruiker geleverde zaken die onder het in lid 1 vernoemde vallen, mogen slechts in

     het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel

     worden gebruikt.

6.  Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

     geeft de opdrachtgever nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker

     of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen waar de eigendommen van de gebruiker

     zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 

7 Gebruik en Licentie

 

1.  Zodra opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overkomst,

     verkrijgt hij het exclusieve recht om betreffende ontwerpen voor de bij overeenkomst afgesproken

     doeleinden te gebruiken. Indien dergelijke afspraken niet zijn gemaakt zal de licentie beperkt

     worden tot het gebruik waarvan duidelijke voornemens bestonden ten tijde van de opdracht.

     Dergelijke intenties moeten aantoonbaar voor het afsluiten van de overeenkomst

     aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gegeven.

2.  Zonder van te voren gegeven schriftelijke toestemming, is het opdrachtgever niet toegestaan

     ontwerpen op een andere manier dan overeengekomen te gebruiken. In het geval van gebruik

     anders dan overeengekomen, inclusief wijzigingen, verminking of inbruik op de integriteit

     van het ontwerp is de ontwerper gerechtigd op een vergoeding wegens inbruik op diens

     auteursrecht ter hoogte van driemaal de overeengekomen vergoeding, danwel een vergoeding

     overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid.

3.  Het zal opdrachtgever niet (meer) zijn toegestaan gebruik te maken van reeds gemaakte

     ontwerpen en elke gebruiksrecht gegeven binnen het kader van de overeenkomst zal komen te

     vervallen:

 a. vanaf het moment dat opdrachtgever niet meer in staat is om aan zijn verplichtingen voortvloeiende

     uit de overeenkomst te voldoen, in gebreke blijft tenzij het gebrek niet verhouding staat tot

     de te verrichten werkzaamheden.

b.  als de opdracht beeindigd wordt om welke reden danook, met inachtneming van de redelijkheid en

     billijkheid.

4   Opdrachtgever mag uitsluitend ontwerpen gebruiken voor zijn ( promotionele )werkzaamheden

     indien de belangen van de opdrachtnemer in acht worden genomen.

 

8 Honorarium

 

 1.  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is
      overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium

      wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel.

 2.  Partijen kunnen bij het stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 3.  Indien geen vast honorarium wordt vastgesteld, zal het honorarium worden vastgesteld op

      grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke

      tarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,

      tenzij een daarvan afwijkende uurtarief is overeengekomen.

 4.  Het honorarium is, en eventuele kostenberamingen zijn exclusief BTW.

 5.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten

      periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 6.  Indien met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, is gebruiker

      niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

 7.  Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat

      tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen

       aanmerkelijk zijn gestegen.

 8.  Gebruiker mag het honorarium verhogen als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt

      dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige

      onvoldoende mate werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet

      toerekenbaar is aan de gebruiker, dat redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de

      overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen

      honorarium.

 9.  Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het

      honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.

      Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden

      indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding indien

      de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief

      schriftelijk kenbaar maken. Omvang en datum van ingang verhoging moeten daarbij worden

      vermeld.

11. Indien opdrachtgever de door de gebruiker kenbaar gemaakte verhoging niet wenst te aan-

      vaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na bedoelde kennisgeving de

      overeenkomst op te zeggen dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van

      gebruiker genoemde datum waarop de verhoging in werking zou treden.

 

 

9 Onderzoek, reclames, Incasso

 

1.  Klachten over de te verrichten werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen
     na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende

     werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo

     gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten , zodat gebruiker in staat is

      om adequaat te reageren.

2.  Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

     overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden.

     Dit dient echter schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is of

     zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4.  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

     verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging

     van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de

     opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

5.  Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

     komen ook deze vergoeding in aanmerking.

6.  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

     rekening van opdrachtgever.

 

 

10 Betaling

 

1.  Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan

     te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de  hoogte van de declaraties

     schorten de betalingsverplichting niet  op.

2.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen bovengenoemde termijn, dan is de

     opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan tevens de wettelijke geldende

     rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment

     dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.  Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in

     de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente

     en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

     Gebruiker kan zonder daarbij in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

     opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige

     aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende

     rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.  Indien opdrachtgever niet binnen vijf dagen, na factuurdatum, bezwaar aantekent, dan wordt

     deze geacht akkoord te gaan met de factuur.

 

11 Opzegging

 

1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen.

2.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op

     compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij

     er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe

     te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot

     dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte

     werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan

    opdrachtgever.

3.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met

     opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,

     tenzij er feiten ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich mee brengt,

     worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

12 Opschorten en ontbinden

 

1.  Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

     ontbinden,indien :- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig

     nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst ter kennis genomen omstandigheden goede grond

     geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede

     grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen,

     is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

     – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

     voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

     is.

2.  Voorts is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

     voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar

      maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

      anderszins omstandigheden voordoe welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding

      van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker onmiddellijk

     opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

     aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

13 Risico-overgang

 

1.  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,

     gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of

     feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door

     opdrachtgever  aan te wijzen derden worden gebracht.

 

 

14 Vrijwaring

 

1.  De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

     intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen, waaronder eventueel

     mede begrepen dienen te worden ontwerpen, schetsen, visuals, tekeningen, elektronische

     bestanden, die bij de overeenkomst worden gebruikt.

2.  De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten

     van intellectuele eigendom dan wel gebruiksrechten op de in opdracht van opdrachtgever

     vervaardigde materialen, waaronder mede begrepen dient te worden ontwerpen, schetsen,

     visuals, tekeningen, logo’s, elektronische bestanden die in het verlengde van deovereenkomst

     worden vervaardigd.

3.  Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software

     et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of

     software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

15 Overmacht

 

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

     worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

     een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de

     wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

     voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is

     de verplichtingen na te komen.

3.  Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

     (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de over-

     eenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen

     gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

     andere partij.

5.  Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplicht-

     ingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

     respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het

     reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is

     gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

16 Geheimhouding

 

1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

     van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

     vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

     de informatie.

2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gebruiker gehouden is

     vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

     verstrekken, en gebruiker zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de

     bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de gebruiker niet gehouden

     tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding

     van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

17 Intellectueel eigendom en auteursrechten

 

1.  Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de

     rechten en bevoegdheden voor, die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij anders

     overeengekomen.

2.  Alle door gebruiker verstrekte stukken,waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten,

     ontwerpen, visuals, schetsen, tekeningen, concepten, software et cetera dienen te worden

     begrepen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet

     zonder voorgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter

     kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis

    voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis

    van derden wordt gebracht.

 

18 Overige bepalingen

 

1.  Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed

     slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te

     leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

1.  De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

     nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te

     leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

     ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

1.  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.